During The Year Of 1993

 

֎ Sensei Sargeant opens the Iwama Takemusu Aiki Dojo (also known as the Orwell dojo) in Cambridge, UK

 

֎ Sensei Sargeant begins Uchideshi programs at the Iwama Takemusu Aiki Dojo, Cambridge, UK

 

֎ Sensei Pat Hendricks seminar in Cambridge, UK

 

֎ Sensei Sargeant runs monthly Bukiwaza day seminars across 7 months, Cambridge, UK

 

֎ Sensei Sargeant teaches a Summer course in Cambridge, UK